Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:33:16
bod č. 46. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Koblov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09438/RM1418/130          .....             08

1) souhlasí
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Koblov, obec Ostrava, a to 
část pozemku parc.č. 610/3, ost. plocha, sportoviště a 
rekreační plocha, o výměře 1074 m2, která je dle 
geometrického plánu č. 1295-6/2018 oddělena a nově označena jako 
pozemek parc.č. 610/19, ost. plocha, ost. komunikace, od vlastníka TJ 
Sokol Koblov z.s., IČO 452 34 191, sídlo Na Skotnici 19/23, Koblov, 711 
00 Ostrava, za cenu obvyklou ve výši 391.090,00 Kč


a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

09438/RM1418/130          .....             08

2) souhlasí
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit 
nemovitou věc, uvedenou v bodu 1) usnesení, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
za podmínky, že předmětnou nemovitou věc statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví 

09438/RM1418/130          .....             08

3) souhlasí
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovitou věc, uvedenou v bodu 
1) usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do 
svého vlastnictví 

09438/RM1418/130          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 20.06.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro