Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:32:34
bod č. 44. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09436/RM1418/130          .....             08

1) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc, a to:


- část pozemku parc.č. 545, o výměře 104 m2, dle 
geometrického plánu č. 4204-277/2017 a nově označena jako pozemek 
parc.č. 545/2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou 
městskému obvodu Slezská Ostrava (viz příloha č. 1)

09436/RM1418/130          .....             08

2) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc, a to:


- část pozemku parc.č. 1142/1, o výměře cca 13 m2, dle 
snímku (viz příloha č. 2), v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava

09436/RM1418/130          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 20.06.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro