Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:32:12
bod č. 43. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Koblov a v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09435/RM1418/130          .....             08

1) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. 
Koblov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:


- pozemek parc.č. 611/3 (viz příloha č. 1)


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit

09435/RM1418/130          .....             08

2) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v 
k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřené městskému 
obvodu Michálkovice, a to:


- část pozemku p.p.č. 147/17, o výměře 48 m2, dle 
geometrického plánu č. 1909-43/2015 a nově označena jako pozemek 
p.p.č. 147/17 

- pozemek p.č.st. 1067/3, o výměře 12 m2 (viz příloha č. 2)


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit

09435/RM1418/130          .....             08

3) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 
Michálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřené městskému 
obvodu Michálkovice, a to:


- část pozemku p.p.č. 147/17, o výměře 38 m2, dle 
geometrického plánu č. 1909-43/2015 a nově označena jako pozemek 
p.p.č.147/57 (viz příloha č. 2)


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit

09435/RM1418/130          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 20.06.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro