Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:31:45
bod č. 42. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Heřmanice a v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09434/RM1418/130          .....             08

1) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. 
Heřmanice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to


- pozemek p.p.č. 480/1 (viz příloha č. 1)


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit

09434/RM1418/130          .....             08

2) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v 
k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřené městskému 
obvodu Slezská Ostrava, a to:


- části pozemku p.p.č. 425/6, které vznikly rozdělením na 
základě geometrického plánu č. 2217-282/2017, které 
jsou nově označeny jako

- pozemek p.p.č. 425/9, o výměře 457 m2 a

- pozemek p.p.č. 425/10, o výměře 157 m2


- pozemek p.p.č. 425/5

- pozemek p.p.č. 425/7

(viz příloha č. 2)


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit

09434/RM1418/130          .....             08

3) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v 
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřené městskému 
obvodu Slezská Ostrava, a to:


- části pozemku parc.č. 2493, které vznikly rozdělením 
tohoto pozemku na základě geometrického plánu č. 
3676-12/2014, které jsou nově označeny jako pozemek parc.č. 2493/2, o 
výměře 29 m2, pozemek parc.č. 2493/3, o výměře 14 m2, pozemek 
parc.č 2493/4, o výměře 31 m2, pozemek parc.č. 2493/5, o výměře 
32 m2, pozemek parc.č. 2493/6, o výměře 31 m2, pozemek parc.č. 2493/7, o 
výměře 35 m2, pozemek parc.č. 2493/8, o výměře 31 m2

- část pozemku parc.č. 2482, o výměře 39 m2 označena jako 
díl „a“ a část pozemku parc.č. 2493, o výměře 
15 m2 označena jako díl „b“ sloučeny a dle 
geometrického plánu č. 3676-12/2014 nově označeny jako pozemek 
parc.č. 2482/3, o výměře 54 m2

- pozemek parc.č. 2526/1, o výměře 67 m2, dle návrhu na 
dělení pozemku

(viz příloha č. 3)


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit

09434/RM1418/130          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 20.06.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro