Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:27:45
bod č. 33. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v bytovém domě na ul. Pobialova 875/8, Ostrava-Moravská Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09426/RM1418/130          .....             08

1) rozhodla

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 9 o 
velikosti 1+1 ve 4. sníženém podlaží bytového domu č. p. 875, který je součástí 
pozemku parc. č. 328, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, na ul. Pobialova č. or. 8, Ostrava-Moravská Ostrava, s žadatelem
VXXXXXXXXX CXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXX,
na dobu určitou od 25. 6. 2018 po dobu výkonu zaměstnání žadatele u Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského kraje,
za nájemné ve výši 3.344,- Kč (bez nájemného za zařizovací předměty a záloh na 
služby spojené s užíváním bytu),
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro