Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:27:13
bod č. 32. - Vyčlenění jednotky č. 3037/5 v bytovém domě na ul. Horní 3037/110, O.-Bělský Les pro potřeby sociálního bydlení a návrh na uzavření nájemní smlouvy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09425/RM1418/130          .....             08

1) rozhodla
o vyčlenění jednotky č. 3037/5, vymezené podle zákona o 
vlastnictví bytů, způsob využití - byt, o velikosti 1+kk, 
umístěné ve 2. nadzemním podlaží bytového 
domu č.p. 3037, část obce Bělský Les, který stojí 
na pozemku parc. č. 126/11, zastavěná plocha a nádvoří, v 
k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č.or. 110, 
Ostrava-Bělský Les, pro potřeby sociálního bydlení 
v rámci projektu "Koncepce bydlení a její 
pilotní ověření ve městě Ostrava", jako byt 
sociální nebo dostupný 

09425/RM1418/130          .....             08

2) rozhodla

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem jednotky č. 
3037/5, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití - byt, o 
velikosti 1+kk, umístěné ve 2. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 3037, část 
obce Bělský Les, který stojí na pozemku parc. č. 126/11, zastavěná plocha a 
nádvoří, v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č.or. 110, 
Ostrava-Bělský Les, s žadatelem
JXXXXXXXXX PXXXXXXXXX, rok narození XXX7, trvale bytem XXXXX XXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXX,
na dobu určitou od 25. 6. 2018 do 24. 12. 2018,
za měsíční nájemné 1.972,- Kč/měsíc (bez záloh na služby spojené s užíváním 
bytu)
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro