Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:21:53
bod č. 10. - Návrh na záměr města prodat pozemky a návrh na záměr města neprodat pozemky, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09423/RM1418/130          .....             08

1) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat pozemek parc. č. 1319/1

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz


za podmínky, že bude uzavřena smlouva o věcném břemeni 
(služebnosti) k trakčnímu vedení ve prospěch 
oprávněného, kterým je Dopravní podnik Ostrava 
a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČO 619 74 757, po předchozím projednání a 
schválení, a to poskytovatelem dotace


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit

09423/RM1418/130          .....             08

2) zrušuje
bod 4) svého usnesení č. 08783/RM1418/122 ze dne 27. 3. 2018

09423/RM1418/130          .....             08

3) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat pozemek parc. č. 1289/29, jehož 
součástí je stavba bez čp/če, výroba, v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

09423/RM1418/130          .....             08

4) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat


- pozemek parc. č. 4230

- pozemek parc. č. 2099/2

oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

09423/RM1418/130          .....             08

5) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat


část pozemku parc. č. 2620/71 o výměře 53 m2 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz, která je dle 
geometrického plánu č. 5756-270/2017 vyhotoveného pro k. 
ú. Moravská Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 2620/161 v k. 
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit

09423/RM1418/130          .....             08

6) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 20.06.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro