Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:14:55
bod č. 5. - Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a návrh na jejich svěření městskému obvodu Pustkovec
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09422/RM1418/130          .....             08

1) souhlasí

s návrhem přijmout darem nemovité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to 
pozemky parc.č. 4401/1 a parc.č. 4401/2 od pana XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

09422/RM1418/130          .....             08

2) doporučuje
zastupitelstvu městavyhradit si rozhodnutí označit pozemky uvedené v bodě 1) tohoto 
usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Pustkovec, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném 
znění, za podmínky, že statutární město Ostrava 
nabude uvedené věci do svého vlastnictví

09422/RM1418/130          .....             08

3) doporučuje
zastupitelstvu městaoznačit pozemky uvedené v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Pustkovec, dle čl. 9 odst. (1) 
písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, v úplném znění, za podmínky, 
že statutární město Ostrava nabude uvedené věci do 
svého vlastnictví

09422/RM1418/130          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 
3) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 20.06.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro