Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:13:46
bod č. 1. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09420/RM1418/130          .....             08

1) souhlasí
s návrhem na záměr města směnit

- část pozemku parc. č. 1264/4 o výměře 12 m2 ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy,

svěřenou městskému obvodu Polanka nad Odrou, která je dle 
geometrického plánu č.3274-49/2017 vyhotoveného pro k. 
ú. Polanka nad Odrou, nově označena jako pozemek parc. č. 1262/7 v k. 
ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

za

- pozemek parc.č. 1187/6

- pozemek parc.č. 1187/7

oba v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

ve vlastnictví společnosti BV - Technika, a.s., se sídlem K 
Vydralinám 705/2, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava, IČO 26824256


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit

09420/RM1418/130          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) 
tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 20.06.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro