Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:12:46
bod č. 2.MZP - Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09418/RM1418/130          .....             90

1) ukládá
delegovanému zástupci na řádnou valnou hromadu 
obchodní společnosti Společnost pro využití letiště 
Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov, 
IČO 60792914 dne 26.06.2018 hlasovat:


a) PRO v bodě programu číslo:


3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a zpráva 
o vztazích za rok 2017, zpráva o řádné 
účetní závěrce za rok 2017


5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské 
činnosti společnosti, řádné účetní závěrky 
za rok 2017, návrhu na naložení se ziskem společnosti a auditora 
společnosti pro rok 2018


6. Volba člena představenstva


7. Volba člena dozorčí rady


8. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena 
představenstva a smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady


9. Schválení mimořádných odměn členům orgánů 
společnosti


b) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu


Zodpovídá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora
Termín: 26.06.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro