Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:10:50
bod č. 86. - Návrh na poskytnutí mimořádné dotace zapsanému spolku Ostravská hokejová škola, z.s.
(Poznámka: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09415/RM1418/130          .....             91

1) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve 
výši 60 tis. Kč zapsanému spolku Ostravská 
hokejová škola, z.s., IČO: 22671854, se sídlem 
Kaminského 566/19, 724 00 Ostrava - Nová Bělá dle 
přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí mimořádné dotace mezi statutárním 
městem Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu na akci "Mezinárodní 
hokejový kemp 2018" s úpravou

09415/RM1418/130          .....             91

2) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit rozpočtové opatření, kterým se:


snižují neinvestiční transfery

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 161 o 60 tis. Kč


zvyšují neinvestiční transfery

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 60 tis. Kč

09415/RM1418/130          .....             91

3) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení 
návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení na jeho 
zasedání dne 20.06.2018


Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 20.06.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro