Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:10:06
bod č. 84. - Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při uspořádání Kontinentálního poháru IAAF
(Poznámka: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09414/RM1418/130          .....             91

1) souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při 
uspořádání Kontinentálního poháru 
IAAF evidenční číslo 1567/2015/KSU mezi statutárním 
městem Ostrava a Českým atletickým svazem se sídlem 
Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČO 00539244 dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu

09414/RM1418/130          .....             91

2) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při 
uspořádání Kontinentálního poháru 
IAAF evidenční číslo 1567/2015/KSU mezi statutárním 
městem Ostrava a Českým atletickým svazem se sídlem 
Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČO 00539244 dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu

09414/RM1418/130          .....             91

3) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení 
návrh bodu 2) tohoto usnesení na jeho jednání dne 
20.6.2018


Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 20.06.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro