Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:01:07
bod č. 96. - Úprava statutu fondu pro výstavbu nového koncertního sálu a žádost o použití finančních prostředků z fondu
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09408/RM1418/130          .....             87

1) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o úpravě Statutu Fondu pro výstavbu nového 
koncertního sálu dle přílohy č. 3 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu

09408/RM1418/130          .....             87

2) doporučuje
zastupitelstvu města


stanovit odbor Útvar hlavního architekta a stavebního 
řádu realizátorem akce a příkazcem operace dle čl. 5 odst. 
2 Statutu fondu pro výstavbu nového koncertního 
sálu 

09408/RM1418/130          .....             87

3) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o použití finančních prostředků z Fondu ve 
výši 8.282 tis. Kč na zajištění 
mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže o 
návrh koncertní haly města Ostravy, realizátorem akce a 
příkazcem operace stanoví odbor Útvar hlavního 
architekta a stavebního řádu 

09408/RM1418/130          .....             87

4) doporučuje
zastupitelstvu města


uložit radě města zahrnout do návrhu rozpočtu statutárního 
města Ostravy pro rok 2019 částku 8.282 tis. Kč na 
vyhlášení mezinárodní 
architektonicko-urbanistické soutěže o návrh koncertní 
haly města Ostravy. Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, 
Termín: 31.12.2018

09408/RM1418/130          .....             87

5) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.,

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí body 1) až 4) tohoto 
usnesení


Zodpovídá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit
Termín: 20.06.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro