Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 10:58:37
bod č. 30. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her č. 04 na zabezpečení projektu "Dovybavení pojízdné kavárny Mental Café" s právnickou osobou Kulturní Ostrava z.s.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09405/RM1418/130          .....             86

1) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 
o poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií a 
jiných podobných her č. 04 na zabezpečení projektu 
"Dovybavení pojízdné kavárny Mental 
Café" (ev. č. 1784/2016/SVZ) s právnickou osobou 
Kulturní Ostrava z.s., Dr. Šavrdy 3015/16, 700 30 Ostrava - 
Bělský Les, IČO 22819681, dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu

09405/RM1418/130          .....             86

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na 
uzavření dodatku dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 20.06.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro