Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 10:49:44
bod č. 63. - Zapojení do projektů "Com.Unity.Lab" a "Dlouhodobě udržitelná transformace sídlišť statutárního města Ostravy"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09397/RM1418/130          .....             38

1) souhlasí
se zapojením statutárního města Ostravy do 
mezinárodního projektu Com.Unity.Lab zaměřeného na 
zlepšení života posílením komunit a 
sociální soudržnosti ve znevýhodněných oblastech v 
rámci výzvy Sítě přenosu programu URBACT III

09397/RM1418/130          .....             38

2) souhlasí
zapojení do realizace projektu "Dlouhodobě udržitelná 
transformace sídlišť statutárního města 
Ostravy" zaměřeného na vytvoření návrhů pro 
dlouhodobě udržitelnou transformaci sídlišť v rámci 
programu ÉTA Technologické agentury České republiky

09397/RM1418/130          .....             38

3) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje

zajistit veškeré úkony spojené se zapojením 
do realizace projektů dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 30.06.2021

09397/RM1418/130          .....             38

4) souhlasí
se zněním "Letter of Intent" pro projekt "Dlouhodobě 
udržitelná transformace sídlišť statutárního 
města Ostravy" dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen