Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 10:48:53
bod č. 3.VZ - Veřejná zakázka malého rozsahu "Střední oprava CAS 36 T815 6x6.1 RZ:OVC 76-07", poř. č. veřejné zakázky 114/2018
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09395/RM1418/130          .....             01

1) souhlasí
s postupem Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje při zastupování 
statutárního města Ostravy v rámci 
zadávacího řízení k veřejné zakázce 
malého rozsahu "Střední oprava CAS 36 T815 6x6.1 RZ:OVC 
76-07", poř. č. veřejné zakázky 114/2018

09395/RM1418/130          .....             01

2) rozhodla
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu 
"Střední oprava CAS 36 T815 6x6.1 RZ:OVC 76-07" a o 
uzavření smlouvy o dílo dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu mezi statutárním městem 
Ostrava, zastoupeným Českou republikou - Hasičským 
záchranným sborem Moravskoslezského kraje na jedné 
straně a dodavatelem - společností THT Polička, s. r. o., 
Starohradská 316, 572 01 Polička, IČO 46508147 na straně druhé, 
za cenu nejvýše přípustnou 408 tis. Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro