Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 10:44:55
bod č. 24. - Podání žádosti o dotaci na projekt „Obec přátelská rodině 2018“
(Poznámka: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09387/RM1418/130          .....             50

1) souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí dotace – 
přihlášky do soutěže pro projekt „Obec 
přátelská rodině 2018“ v rámci Ministerstva 
práce a sociálních věcí České republiky

09387/RM1418/130          .....             50

2) žádá
městský obvod Poruba

o zajištění předložení žádosti o dotaci a 
všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 
usnesení v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 
rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v 
bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba
Termín: 22.06.2018

09387/RM1418/130          .....             50

3) žádá
městský obvod Poruba

o zajištění financování projektu uvedeného v 
bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


Zodpovídá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba
Termín: 13.06.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro