Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 10:43:29
bod č. 5.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Karel Belda, jednatel společnosti OZO Ostrava s.r.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09385/RM1418/130          .....             28

1) uděluje souhlas
jednateli společnosti OZO Ostrava s.r.o. k nabytí pozemku parc. č. 
788/2, k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, 
společností, dle důvodové zprávy a přílohy č. 5 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro