Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 10:40:59
bod č. 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Vladimír Blahuta, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09384/RM1418/130          .....             45

1) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za 
rok 2017 a vyhodnocení účinnosti motivačního 
systému členů TOP managementu dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu

09384/RM1418/130          .....             45

2) schvaluje
doplatek prémií a bonusů členům TOP managementu společnosti dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu

09384/RM1418/130          .....             45

3) schvaluje
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti 
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., za rok 2017 dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu

09384/RM1418/130          .....             45

4) schvaluje
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti 
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., za rok 2017 dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu

09384/RM1418/130          .....             45

5) schvaluje
výroční zprávu za rok 2017 obchodní společnosti 
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., jejíž 
součástí je zpráva o propojených osobách, 
vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

09384/RM1418/130          .....             45

6) projednala
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o., za rok 2017 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

09384/RM1418/130          .....             45

7) rozhodla
o rozdělení zisku obchodní společnosti Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o., za rok 2017 dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro