Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 10:34:51
bod č. 2.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09383/RM1418/130          .....             45

1) schvaluje
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za 
rok 2017 a vyhodnocení účinnosti motivačního 
systému odměňování členů TOP managementu společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu

09383/RM1418/130          .....             45

2) schvaluje
doplatek prémií a bonusů členům TOP managementu společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu

09383/RM1418/130          .....             45

3) schvaluje
auditovanou účetní závěrku společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. za rok 2017 dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu

09383/RM1418/130          .....             45

4) schvaluje
výroční zprávu společnosti Dopravní podnik Ostrava 
a.s. za rok 2017, ke které je připojena zpráva o vztazích 
mezi ovládající a ovládanou osobou a o 
vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy 
č. 2 předloženého materiálu

09383/RM1418/130          .....             45

5) schvaluje
zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 2017 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

09383/RM1418/130          .....             45

6) schvaluje
zprávu o činnosti Dopravního podniku Ostrava a.s. v oblasti 
poskytování informací podle zákona č.106/1999, o 
svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

09383/RM1418/130          .....             45

7) rozhodla
o rozdělení hospodářského výsledku společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 2017 dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu

09383/RM1418/130          .....             45

8) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za 
rok 2017 a vyhodnocení účinnosti motivačního 
systému odměňování členů TOP managementu společnosti EKOVA 
ELECTRIC a.s. dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

09383/RM1418/130          .....             45

9) doporučuje
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné 
hromady společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. schválit doplatek 
prémií a bonusů členům TOP managementu společnosti EKOVA ELECTRIC 
a.s. dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

09383/RM1418/130          .....             45

10) doporučuje
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné 
hromady společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. schválit auditovanou 
účetní závěrku společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. za rok 2017 
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

09383/RM1418/130          .....             45

11) doporučuje
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné 
hromady společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. schválit zprávu o 
podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. 
za rok 2017 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

09383/RM1418/130          .....             45

12) doporučuje
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné 
hromady společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. schválit výroční 
zprávu společnosti EKOVA ELECTRIC za rok 2017, ke které je 
připojená zpráva o vztazích mezi 
ovládající a ovládanou osobou a o vztazích 
mezi propojenými osobami, dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu

09383/RM1418/130          .....             45

13) doporučuje
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné 
hromady společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. schválit návrh na 
rozdělení hospodářského výsledku společnosti EKOVA 
ELECTRIC a.s. za rok 2017 dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu

09383/RM1418/130          .....             45

14) rozhodla
o změně stanov obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., 
IČO: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, s 
účinností ode dne 01.09.2018


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro