Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 10:27:54
bod č. 3.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09381/RM1418/130          .....             28

1) bere na vědomí
prohlášení společnosti Ostravské výstavy, 
a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

09381/RM1418/130          .....             28

2) prohlašuje
v souvislosti s fúzí sloučením společnosti 
Ostravský informační servis, s.r.o. a společnosti 
Ostravské výstavy, a.s., že se vzdává práv a 
uděluje souhlas, následovně:


- vzdává se práva na dorovnání, 
případného práva na náhradu škody, 
práva podat návrh na určení neplatnosti projektu 
fúze sloučením, práva podat návrh na 
vyslovení neplatnosti rozhodnutí valné hromady o 
schválení projektu fúze sloučením, a dále i 
jiných práv, a to i těch, která vzniknou v budoucnu, 
poskytuje-li je zák. č. 125/2008 Sb., v souvislosti s projektem 
fúze sloučením


- uděluje souhlas podle ust. § 8 zák. č. 125/2008 Sb., s 
tím, že jakákoli zpráva týkající se 
projektu fúze sloučením nebude zpracována


- a dále prohlašuje, že nežádá 
seznámení se změnami jmění dle ust. § 122 odst. 3 a 4 
zák. č. 125/2008 Sb.

09381/RM1418/130          .....             28

3) prohlašuje
v souvislosti s fúzí sloučením společnosti 
Ostravský informační servis, s.r.o. a společnosti 
Ostravské výstavy, a.s., že:


- žádná ze zúčastněných společností 
není příjemcem investiční pobídky


- žádná ze zúčastněných společností se 
nezúčastnila přeshraniční fúze jako 
nástupnická osoba, ve které existuje právo vlivu 
zaměstnanců dohodnuté ve smlouvě nebo určené podle zák. č. 
125/2008 Sb.


- nebylo přijato rozhodnutí o likvidaci zúčastněných 
společností ani rozhodnutím jediného společníka v 
působnosti valné hromady ani soudem, a že zamýšlená 
fúze nevyžaduje souhlas žádného orgánu 
veřejné moci


- konečné účetní závěrky obou 
zúčastněných společností a zahajovací rozvaha 
nástupnické společnosti byly ověřeny auditorem


- dne 20.04.2018 bylo v Obchodním věstníku zveřejněno za obě 
společnosti oznámení o uložení projektu fúze 
sloučením společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 
a společnosti Ostravské výstavy, a.s. do sbírky listin a 
upozornění pro věřitele, společníky a akcionáře 
zúčastněných společností na jejich práva dle 
zák. č. 128/2008 Sb.


- statutární zástupci obou zúčastněných 
společností písemným prohlášením, 
které je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 
prohlásili, že obě společnosti uložily do sbírky listin projekt 
fúze a zveřejnily oznámení o uložení projektu 
fúze do sbírky listin a upozornění pro věřitele, 
společníky a akcionáře zúčastněných 
společností,


- byly schváleny konečné účetní závěrky obou 
zúčastněných společností, a to zanikající 
společnosti Ostravské výstavy, a.s. a nástupnické 
společnosti Ostravský informační servis, s.r.o.

09381/RM1418/130          .....             28

4) konstatuje, že
statutární město Ostrava, jako jediný akcionář 
zanikající společnosti, mělo ve lhůtě jednoho měsíce před 
přijetím tohoto rozhodnutí o schválení fúze 
možnost nahlédnout do projektu fúze, do účetní 
závěrky obou zúčastněných společností za 
poslední tři účetní období, do konečné 
účetní závěrky obou zúčastněných 
společností, a do zahajovací rozvahy nástupnické 
společnosti

09381/RM1418/130          .....             28

5) rozhodla
o fúzi sloučením takto:


a) schvaluje projekt fúze sjednaný dne 11.04.2018 mezi 
zanikající společností Ostravské výstavy, 
a.s., se sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČO: 253 99 471, spol. zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl 
B, vložka 1941 a nástupnickou společností Ostravský 
informační servis, s.r.o., se sídlem na adrese Jurečkova 1935/12, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 268 79 280, spol. zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Ostravě, oddíl C, vložka 41134, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, s tím, že v důsledku fúze 
dochází k zániku společnosti Ostravské 
výstavy, a.s. a k přechodu jejího jmění, a to včetně 
práv a povinností plynoucích z 
pracovněprávních vztahů na nástupnickou společnost 
Ostravský informační servis s.r.o.


Nástupnická společnost vstupuje do právního 
postavení zanikající společnosti.


b) schvaluje zahajovací rozvahu nástupnické společnosti 
Ostravský informační servis, s.r.o. zpracovanou k 
rozhodnému dni fúze, dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro