Výsledky hlasování na zasedání č. 201818 - 129. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 05.06.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 129. schůze rady města konané dne 05.06.2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura,MBA, primátor)
2 1A.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
3 2.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OVANET a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Michal Hrotík, člen představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
4 2A.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OVANET a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
5 3.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Jan Vogl, předseda představenstva společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
6 3A.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
7 4.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jan Šumbera, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
8 5.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
9 6.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
10 7.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
11 8.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
12 9.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
13 10.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
14 11.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
15 12.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
16 9. - Návrh na souhlas přípravou a podáním žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt "Energetické úspory v BD Chelčického 10" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
17 10. - Návrh na souhlas s podáním žádosti o dočerpání dotace v rámci "Podmínek dotačního programu na podporu sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu" pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
18 54. - Schválení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "Zateplení přírodovědné účebny ZŠO, Zelená" v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
19 81. - Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "Energetické úspory - ZŠO, Zelená" v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
20 20. - Návrh na souhlas s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2018 v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 ­ MPSV státního rozpočtu 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta městského obvodu Ostrava-Jih)
21 56. - Souhlas s přijetím dotace z programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pro projekt „Úřady bez hranic" 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta městského obvodu Ostrava-Jih)
22 55. - Příprava projektu „Obec přátelská rodině 2018“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
23 2.MZP - Informace o způsobu vyřízení námitky k veřejné zakázce "Hasičská zbrojnice Pustkovec", poř. č. 35/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
24 50. - Žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o uvolnění finančních prostředků z Fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti, ochrany osob a majetku 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
25 57. - Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2018 - 2022 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
26 72. - Návrh úpravy Jednacího řádu komisí 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
27 87. - Návrh programu 36. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 20. 6. 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
28 51. - Návrh na zajištění letenek/jízdenek pro TBEX EUROPE 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
29 52. - Návrh na uzavření Smlouvy o společné expozici a prezentaci na veletrhu Expo Real 2018 s Jihomoravským krajem 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
30 80. - Udělení souhlasu s přenecháním prostor Loděnice do užívání třetí osobě 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
31 14.VZ - Veřejná zakázka "EXPO REAL Mnichov 2018", poř. č. 125/2018 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
32 11.VZ - Veřejná zakázka "Smíšené trvalkové výsadby", poř. č. 051/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
33 3.MZP - Návrh na poskytnutí odměny za rok 2017 řediteli Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
34 76. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 10 10
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
35 77. - Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 na vědeckou konferenci VI. Ostravské dny hyperbarické medicíny 10 10
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace)
36 79. - Návrh na změnu účelů použití u poskytnutých příspěvků a poskytnutí investičních příspěvků Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
37 11. - Návrh změny složení Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
38 78. - Návrh na poskytnutí investičních a účelových neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče a zdravotnictví 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
39 62. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, Mgr. Marcely Mrózkové Heříkové, členky rady města, Vladimíra Poláka a Petra Veselky, členů zastupitelstva města, do Polska (Katovice) dne 29.05.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
40 92. - Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách na území SMO pro školní rok 2018/2019 a na vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO pro školní rok 2018/2019 - 2. kolo 10 10
(Pozn: Předkládá: předseda komise, RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D.)
41 24. - Návrh na neposkytnutí mimořádné dotace pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Lhota 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
42 25. - Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ze strany Základní umělecké školy Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvkové organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
43 49. - Obecně závazná vyhláška č. ..../2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených zastupitelstvy městských obvodů statutárního města Ostravy - úplné znění 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
44 63. - Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy společnosti HC VÍTKOVICE RIDERA a.s. na uspořádání Winter Classic Ostrava 2019 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
45 8.VZ - Veřejná zakázka "Realizace odborných učeben", poř. č. 87/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
46 1. - Návrh na záměr města nedarovat nemovitou věc v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
47 4. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
48 27. - Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, za účelem realizace průzkumných vrtů pro společnost AQD-envitest, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
49 28. - Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebností se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
50 29. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV včetně rozpojovací skříně a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Energetické služby, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
51 30. - Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost GasNet, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
52 31. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku ve vlastnictví ČEZ Korporátní služby, s.r.o., pro Statutární město Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
53 32. - Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
54 33. - Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti - věcného břemene s vlastníky pozemků ŘSD ČR, DPO, fyzickou osobou 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
55 34. - Návrh na uzavření darovací smlouvy s dárcem R.M. na dar vodovodního řadu v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a uzavření smluv o zřízení služebností s fyzickými osobami 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
56 35. - Návrh na záměr města neprodat, nepronajmout a nevypůjčit část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
57 36. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
58 37. - Návrh na převzetí veřejného osvětlení v k.ú. Poruba, obec Ostrava od Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., uzavření smlouvy o budoucí převodní smlouvě a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
59 38. - Plán oprav v domech Zapletalova č.1947/1, 1937/3, 1938/5 a 1939/7 Slezská Ostrava, kde správu zajišťuje Stavební bytové družstvo Nová huť 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
60 39. - Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města s prodejem nemovité věcí městským obvodem Ostrava-Jih 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
61 41. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava pro městský obvod Ostrava - Jih. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
62 42. - Návrh na souhlas s užíváním veřejné zeleně a veřejného prostranství 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
63 43. - Návrh na odejmutí podílu k nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - Parkoviště Most Českobratrská 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
64 44. - Návrh na souhlas s umístěním plynárenského zřízení do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro společnost GasNet, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
65 45. - Návrh na souhlas s umístěním nadzemního vedení VN 22 kV včetně betonového stožáru a podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
66 46. - Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
67 47. - Návrh na záměr města prodat pozemky, návrh na záměr města směnit pozemky, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
68 48. - Návrh na svěření stojanů na kola městským obvodům Mariánské Hory a Hulváky, Stará Bělá a Ostrava-Jih 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
69 53. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí - vypůjčitel Divadelní společnost Petra Bezruče s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
70 58. - Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města č. 2155/ZM1418/33 ze dne 7. 3. 2018, návrh na záměr města darovat nemovité věci v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
71 59. - Návrh na souhlas s realizací a umístěním staveb. objektů v k.ú. Poruba, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
72 60. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava pro Městský obvod Vítkovice. Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava pro Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
73 61. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část nebytového prostoru v k.ú. Poruba, obec Ostrava pro Městský obvod Poruba Předchozí souhlas rady města s uzavřením dohody o změně závazku nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava pro Městský obvod Slezská Ostrava 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
74 83. - Návrh vypůjčit a směnit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
75 75. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka a Ing. Břetislava Rigera, náměstků primátora, do Maďarska (Miskolc) ve dnech 09.­12.05.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora, Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
76 7. - Návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 0378/2003/OI/LPO ze dne 18.03.2003 na zpracování projektové dokumentace stavby "Zrušení vyústění kan. U Hůry a Na Sovinci" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
77 14. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká" a stavbou "Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě - Proskovicích a Rekonstrukce vodovodu Proskovice, ul. Světlovská" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
78 15. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Odkanalizování Přívozu na ÚČOV - 2. etapa" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
79 16. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
80 17. - Návrh na uzavření smluv o věcných právech k pozemkům v souvislosti se stavbami uvedenými v rozpočtu statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
81 18. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě 1543/2016/OI souvislosti se stavbou "Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice, II.etapa" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
82 19. - Vystavení objednávky na výkon činnosti koordinátora BOZP včetně zpracování plánu BOZP v rámci stavby "Rekonstrukce násosek Důlňák Les" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
83 26. - Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z evidence investičního odboru 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou )
84 64. - Návrh na uzavření smlouvy na realizaci akce "Nábřeží Ostravice - obnova aleje" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
85 65. - Návrh na uzavření smluv o věcných právech k pozemkům v souvislosti se stavbami uvedenými v rozpočtu statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
86 82. - Realizace akcí pro Městskou nemocnici Ostrava,p.o. dle příl. č. 1 a jejich financování z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
87 1.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Bartovice - 2. část (DPS)", poř. č. 41/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
88 2.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizačního sběrače D v úseku šachet Š1 - Š3 (DPS+AD)", poř. č. 43/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
89 3.VZ - Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchařská a Gorkého“ poř. č. 10/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
90 4.VZ - Veřejná zakázka "Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince", poř. č. 065/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
91 5.VZ - Veřejná zakázka "Divadlo loutek - fasáda, okna, dřevěné prvky", poř. č. 89/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
92 6.VZ - Veřejná zakázka "Revitalizace zahrady Armády spásy", poř. č. 101/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
93 9.VZ - Veřejná zakázka "LDN Radvanice - zateplení obvodového pláště a výměna oken a dveří", poř. č. 94/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
94 15.VZ - Veřejná zakázka "Parkoviště Hlubina - PD+IČ+BOZP+AD - II.", poř. č. 106/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
95 89. - Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
96 70. - Poskytnutí účelových transferů z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektů "Poznávací záhon užitkových a okrasných rostlin v MŠ Petřkovice", "Revitalizace zeleně na vybraných plochách v městském obvodě Svinov - Ulice Evžena Rošického - pravá část", "Sadové úpravy hráze na pozemku parc. č. 168/13 v k. ú. Nová Ves u Ostravy - jižní část", "7 extenzivních trvalkových záhonů v parteru u budovy Magistrátu města Ostravy", "Gajdošova zahrada I. etapa", "Chemická ochrana thujových porostů na Ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě" a "Výsadba stromů svobody" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
97 71. - Úprava Statutu Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
98 86. - Žádost městského obvodu Poruba o úhradu nákladů na zohlednění minimalizace dopadů investic na klimatickou odolnost města při dodržování adaptačních opatření schválených SMO 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
99 93. - Zřízení odborné pracovní skupiny k projektu "Implementace Programu zlepšování kvality ovzduší na území města Ostravy" a návrh členů pracovní skupiny 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
100 10.VZ - Veřejná zakázka „Odchyt holubů na území města Ostravy 2018“, poř.č. 2/2018/OŽP 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
101 13. - Návrh na uzavření Dodatků č.1 ke Smlouvám o spolupráci GISMO mezi statutárním městem Ostrava a těmito správci inž. sítí ve vztahu ke GISMO: Ostravské komunikace, a.s. a Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
102 21. - Návrh na uzavření Dohody o spolupráci při využívání služeb systému Ovron s předmětnými organizacemi 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
103 22. - Návrh na uzavření dodatku smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi lite s předmětnými organizacemi 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
104 23. - Návrh na uzavření dodatku smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi lite s organizacemi Knihovna města Ostravy, Plato a Městská nemocnice Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
105 73. - Návrh na uzavření dodatku smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi lite s předmětnými obcemi ve správním obvodu SMO a jejich organizacemi 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
106 90. - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o technické podpoře IS 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
107 91. - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvám o poskytování služeb outsourcingu informačních technologií příspěvkovým organizacím 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
108 67. - Zpráva o hospodaření SMO za rok 2017 - závěrečný účet 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu, Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
109 2. - Úprava rozpočtu - navýšení neinvestičního příspěvku Městské nemocnici Ostrava, příspěvkové organizaci 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
110 3. - Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření SMO a orgánu města, Městské policie Ostrava, činnosti a hospodaření příspěvkových organizací zřízených SMO za I. pololetí 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
111 6. - Návrh na odpis 4 pohledávek statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
112 8. - Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených SMO k rozvahovému dni 31.12.2017 za účetní období 01.01.2017 - 31.12.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
113 66. - Schválení účetní závěrky Magistrátu města Ostravy a účetní jednotky statutární město Ostrava k rozvahovému dni 31. 12. 2017 za účetní období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
114 74. - Úprava rozpočtu 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
115 84. - Stav pohledávek statutárního města Ostravy k 31.12.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
116 12.VZ - Veřejná zakázka na poskytování pojistných služeb, poř. č. 92/2018 10 10
(Pozn: Zařazení do programu materiálu VZ 12)
117 12.VZ - Veřejná zakázka na poskytování pojistných služeb, poř. č. 92/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu, Ing. Václav Králík, obchodní ředitel SATUM CZECH s.r.o.)
118 68. - Rozdělení prostředků z výnosu daně z hazardních her 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
119 69. - Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava za první čtvrtletí roku 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
120 88. - Právní zastoupení Magistrátu města Ostravy v řízení u Nejvyššího správního soudu v Brně ve věci kasační stížnosti p. J. Š. advokátní kanceláří MT Legal s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
121 1.MZP - Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
122 40. - Návrh na naložení s přebytečným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
123 5. - Sleva z poplatku za pronájem vodohospodářské infrastruktury v průmyslové zóně Mošnov za rok 2017 pro Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
124 85. - Návrh změnit usnesení rady města č. 09252/RM1418/128 ze dne 22. 5. 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
125 7.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce zdroje tepla v objektu MPO - Hlubinská 6", poř. č. 83/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
126 13.VZ - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě na realizaci stavby "Oprava terasy pevnostní budovy Slezskoostravského hradu" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)