Výsledky hlasování na zasedání č. 201817 - 128. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 22.05.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 128. schůze rady města konané dne 22.05.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Pavel Kollár, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
3 2.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
4 3.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Antonín Bína, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
5 4.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
6 23. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla moravskoslezského, p.o., do USA (New York) ve dnech 25.­30.04.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Jiří Nekvasil, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
7 22. - Příprava projektu a podání žádosti o dotaci a souhlas s dokrytím financování části dotace pro projekt "Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Proskovice" 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Marie Matějová, starostka nměstského obvodu Proskovice)
8 21. - Zajištění školení a ubytování strážníků a čekatelů jiných obecních a městských policií 10 10
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou )
9 29. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc duben 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
10 14.VZ - Veřejná zakázka "Nákup kalhot", poř. č. 76/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
11 15.VZ - Veřejná zakázka "Nákup bund", poř. č. 77/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
12 16.VZ - Veřejná zakázka "Nákup obuvi", poř. č. 78/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
13 24. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora, do SRN (Frankfurt nad Mohanem) ve dnech 06.-08.06.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
14 42. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, Mgr. Marcely Mrózkové Heříkové, členky rady města, Vladimíra Poláka a Petra Veselky, členů zastupitelstva města, do Polska (Katovice) dne 29.05.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
15 45. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, ......................., náměstka primátora, do SRN (Mnichov) ve dnech 07.-10.10.2018 10 10
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
16 25. - Zmocnění za účelem vypořádání nároků se společností AMÁDEUS REAL, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
17 27. - Zapojení do přípravy a realizace projektu “Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
18 28. - Memorandum o spolupráci při přípravě projektu „Ostrava Land v Praze“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
19 40. - ITI ostravské aglomerace - výzvy k předkládání projektových záměrů 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
20 41. - Návrh změny v dozorčí radě spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z. s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
21 44. - Návrh na účast statutárního města Ostravy na mezinárodních veletrzích nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real 2018 v Mnichově a MIPIM 2019 v Cannes 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
22 17. - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. číslo 2945/2017/OSR 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
23 9. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 a návrh na odpis nedobytných pohledávek téže organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jana Schikorová, ředitelka Dětského centra Domeček, příspěvková organizace)
24 20. - Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem podpory vzdělávací akce "VII. KARDIOVASKULÁRNÍ DNY s mezinárodní účastí" právnické osobě Kongresy CZ, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
25 26. - Přijetí dotace na projekt Ostrava - Modernizace městského kamerového systému 2017 v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
26 37. - Návrh na změnu účelu investičního příspěvku poskytnutého Domovu Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
27 12. - Návrh na uložení odvodu do rozpočtu statutárního města Ostravy za porušení rozpočtové kázně Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
28 17.VZ - Veřejná zakázka „Ideový návrh Mezinárodního kulturního centra“ poř. č. 129/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
29 4. - Návrh na souhlas se stavbou "Stavební úpravy ul. Švédská v úseku od ul. Mojžíškové po ul. Krajní" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 5. - Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s OVANET a.s. a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 6. - Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a návrh na uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 7. - Návrh na navýšení hodnoty vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy o realizované technické zhodnocení 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 8. - Návrh na prohlášení o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 14. - Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města s prodejem nemovitých věcí městskými obvody Slezská Ostrava a Vítkovice 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 30. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava 10 9
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
36 31. - Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice v rámci stavby "Ostrava Airport Multimodal Park" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 32. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 33. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemků a návrh neuzavřít nájemní smlouvu k části pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 34. - Návrh na záměr pronájmu částí pozemku v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 36. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Hrabová, obec Ostrava společnosti CTP Invest s r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 43. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor v budově č.p. 1801 na ul. Sokolská třída 30, Ostrava-Moravská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 1. - Dohoda o ukončení závazkového vztahu založeného Smlouvou o dílo a smlouvou mandátní č. 1383/2012/OI/LPO pro zajištění projektové dokumentace ke stavbě ORG 8146 "Rozšíření VTP Ostrava, I. etapa" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
43 2.VZ - Veřejná zakázka "Energetické úspory v areálu MNO ­ část I", poř. č. 105/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
44 3.VZ - Veřejná zakázka "Osvětlení přechodů pro chodce ul. Nádražní", poř. č. 80/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
45 4.VZ - Veřejná zakázka "Berma řeky Ostravice - komunikace a opevnění", poř.č. 95/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
46 5.VZ - Veřejná zakázka "Nábřeží Ostravice - městský mobiliář", poř. č. 84/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
47 6.VZ - Veřejná zakázka "Odstranění septiku v ul. Na Liščině a rekonstrukce vodovodu ul. Bažantí (PD+AD+IČ)", poř. č. 81/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
48 7.VZ - Veřejná zakázka "Dopravní hřiště Orebitská", poř. č. 225/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
49 8.VZ - Veřejná zakázka "Oprava kanalizace Porážkova", poř. č. 97/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
50 9.VZ - Veřejná zakázka "Stavební úpravy objektu Střelniční 75/8 (TDS + BOZP)", poř. č. 93/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
51 13.VZ - Veřejná zakázka "Rozšíření komunikace na ul. Horní", poř. č. 33/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
52 19.VZ - Veřejná zakázka "Hasičská zbrojnice Pustkovec (TDS + Plán a koordinace BOZP)", poř. č. 99/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
53 20.VZ - Veřejná zakázka "Oprava odchlorovací stanice Ozdravného centra Ještěrka", poř. č. 98/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
54 21.VZ - Veřejná zakázka "Kanalizace Hrušov - osady", poř. č. 11/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
55 18. - Soutěž o titul Ostravský dům roku 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
56 46. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih a k nabytí nemovitostí do majetku města 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
57 10. - Uspořádání 20. ročníku setkání opatrovníků útulkových psů v Ostravě 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
58 11. - Přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší od společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
59 39. - Zapojení statutárního města Ostravy do soutěže Hledej pramen vody 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
60 10.VZ - Veřejná zakázka „Likvidace poškozených monitorovacích vrtů v okolí ochranného pásma vodního zdroje“, poř.č. 1/2018/OŽP 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
61 13. - Návrh na uzavření dodatků mezi statutárním městem Ostrava a těmito správci inženýrských sítí ve vztahu ke GISMO: Veolia Energie ČR, a.s. a Dopravní podnik Ostrava a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
62 38. - Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování přístupu k českým technickým normám 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
63 11.VZ - Návrh smlouvy na nákup serverů se spol. STORAGE ONE 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
64 35. - Úprava rozpočtu r. 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
65 19. - Zadání zpracování investičního záměru "Okružní křižovatka Hornopolní - Novinářská - Novoveská v Ostravě" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
66 12.VZ - Zadání zpracování investičního záměru "Cyklistická trasa J, úsek Radvanice - Bartovice" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
67 2. - Kácení dřeviny na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
68 3. - Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
69 15. - Návrh Smluv o sdružených službách dodávky zemního plynu pro období 6/2018-12/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
70 16. - Návrh Smluv o sdružených službách dodávky elektřiny na hladině nízkého napětí pro období 6/2018-12/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
71 1.VZ - Oprava havarijního stavu střechy v objektu historických jatek na ul. Porážková 3204/28, Moravská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
72 18.VZ - Veřejná zakázka „Pořízení odtahového vozidla“ poř. č. 104/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)