Výsledky hlasování na zasedání č. 201816 - 127. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 15.05.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schvaluje program 127. schůze rady města konané dne 15.05.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
3 37. - Schválení navýšení přiměřeného zisku za rok 2017 dopravci Dopravní podnik Ostrava a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
4 2.MZP - Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
5 24. - Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP - MŠO, Poděbradova 19" v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
6 25. - Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP - ZŠO, Nádražní 117" v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
7 22. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Číny ve dnech 06.-13.04.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o.)
8 19. - Návrh na nájem dvou psů k výkonu služby u Městské policie Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
9 1. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, do Španělska (Bilbao) ve dnech 18.-20.04.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
10 21. - Informativní zpráva o realizaci pamětní desky k připomínce internačního tábora "Hanke" 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
11 17. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Rakouska (Vídeň) ve dnech 29.-31.05.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
12 18. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty pana Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla moravskoslezského, p.o, do Nizozemí (Rotterdam) ve dnech 21.5.-24.5.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
13 39. - Doplnění jednacích řádů o povinnosti v souvislosti s ochranou osobních údajů 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
14 33. - Návrh na vyjádření zájmu o zapojení statutárního města Ostravy do projektu Public Organisations Transform Energy Transition (POTEnT) v rámci programu Interreg Europe 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
15 2. - Návrh na poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku právnické osobě Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Andrea Gibejová, ředitelka Domova Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace)
16 3. - Návrh na změnu stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování neinvestičního účelového příspěvku poskytnutého Domovu Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Radek Baran, ředitel Domova Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace)
17 6. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 10 10
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
18 1.MZP - Návrh na poskytnutí odměn za rok 2017 ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostravou v oblasti kultury 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
19 29. - Návrh na uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., na projekt Sportovní areál U Cementárny - II. etapa 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.)
20 4. - Návrh na poskytnutí účelové dotace České asociaci amerického fotbalu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
21 5. - Návrh na poskytnutí mimořádné dotace pobočnému spolku Sokolská župa Moravskoslezská 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
22 10. - Ocenění 5 finalistů (kuchařů) mateřských a základních škol v rámci celoměstské soutěže "Zdraví na talíři, které všem chutná" v rámci projektu města ŠJ zdravě a chutně 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
23 27. - Návrh na uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci a finanční podpoře a návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 15 mil. Kč Českému svazu ledního hokeje z.s. na uspořádání Mistrovství světa IIHF 2020 v ledním hokeji mužů do 20 let v České republice 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
24 30. - Návrh na poskytnutí účelové dotace Akademii FC Baník Ostrava, z.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
25 31. - Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci a návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy společnosti PARA HOCKEY OSTRAVA z.s. na uspořádání OSTRAVA 2019 World Para Ice Hockey Championschips 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
26 7. - Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
27 8. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, pro Statutární město Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
28 9. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
29 12. - Návrh nekoupit a koupit pozemky v k. ú. Muglinov, obec Ostrava a zahájit jednání o koupi pozemků 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 15. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce prostor v budově č.p. 1161, k.ú. Zábřeh-VŽ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 16. - Návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 17 v bytovém domě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 34. - Souhlas s poskytnutím dat, návrh na záměr změnit nájemní smlouvy formou uzavření dodatků 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 35. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy s Trojhalí Karolina 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 36. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce budovy v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 20. - Úpravy rozpočtu roku 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
36 14. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Rakouska (Vídeň) ve dnech 19.-20.04.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
37 1.VZ - Veřejná zakázka „PR a reklamní kampaň pro parkoviště P+R“, poř. č. 58/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
38 38. - Příkazní smlouva o zajištění správy a výkonu dalších povinností 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
39 23. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
40 11. - Aktualizace Interních postupů Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí)