Výsledky hlasování na zasedání č. 201815 - 126. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura,MBA Konaného dne 09.05.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schvaluje program 126. schůze rady města konané dne 09.05.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 10 10
(Pozn: Hlasování o stažení materiálů 1.VH a souvisejícího M-46 Schválení navýšení přiměřeného zisku dopravci Dopravní podnik Ostrava a.s.)
3 2.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
4 3.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
5 30. - Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy o financování mikroprojektu "Společně!" z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polská republika 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
6 31. - Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy o financování mikroprojektu "Mezilidská komunikace - tváří v tvář bez internetu" z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polská republika 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
7 40. - Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 pro projekt "Snížení energetické náročnosti MŠ Frýdecká 426/28, Ostrava - Kunčice 10 10
(Pozn: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka Městského obvodu Slezská Ostrava)
8 41. - Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 10076766 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí na projekt Revitalizace zeleně v Ostravě-Porubě 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
9 6. - Prodloužení platnosti ochranné známky s názvem OSTRAVA!!! a ochranné známky s označením !!! u Úřadu průmyslového vlastnictví 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
10 28. - Návrh na schválení výjezdního jednání Komise pro vzdělávání, vědu a výzkum rady města dle předloženého seznamu do Brna a do Maďarska (Budapešť) ve dnech 29.-31.05.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
11 32. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na organizační zajištění projektu "Tour 4 Change" 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
12 45. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, do Francie (Marseille) ve dnech 10.­15.06.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
13 64. - Informace k systému VERA 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
14 5. - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
15 29. - Rozhodnutí o nepodání kasační stížnosti, o zaslání předžalobní výzvy a o podání žaloby 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
16 43. - Návrh změny stanov společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
17 63. - Návrh programu 35. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 23. května 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
18 67. - Návrh na podání přihlášky do insolvenčního řízení ve věci dlužníka SCP first payment of receivables s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
19 34. - ITI ostravské aglomerace - výzva k předkládání projektových záměrů 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
20 44. - Podpora konference Crossroads 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
21 62. - Shrnutí informací o mezinárodním projektu Refill 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
22 66. - Projednání návrhů usnesení Správní rady spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z. s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
23 35. - Zařazení Firemní školky města Ostravy do projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
24 60. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti Revitalizace veřejného prostoru a na vyhlášení II. výzvy dotačního programu "fajnOVY prostor" na revitalizaci veřejného prostoru 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
25 50. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 a právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jana Schikorová, ředitelka Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace)
26 51. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 a právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jana Schikorová, ředitelka Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace)
27 37. - Žádost společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., o změnu termínu použití a finančního vypořádání poskytnuté investiční účelové dotace z rozpočtu SMO 10 10
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
28 1.MZP - Návrh na poskytnutí odměn za rok 2017 ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti školství 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
29 42. - Poskytnutí finančních prostředků školským příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu, Mgr. Jana Secová, ředitelka Střediska volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o., Bc. David Střelák, ředitel Střediska volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o., Mgr. Kateřina Hořejší, ředitelka Domu dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o., Mgr. Milada Božeková, ředitelka Střediska volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.)
30 49. - Ocenění žákovských osobností a žákovských kolektivů u příležitosti Dne dětí 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
31 9. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Krásné Pole a v k.ú. Svinov, vše obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 10. - Návrh koupit pozemek parc.č. 530/51, k.ú. Svinov, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 11. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 13. - Návrh na uzavření dohody o odstoupení a smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, pro statutární město Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 14. - Návrh na souhlas s umístěním nadzemního a podzemního vedení přípojky NN, uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 15. - Návrh prodat část pozemku parc.č. 121/1 v k. ú. Dubina u Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 16. - Návrh na záměr města prodat pozemky k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (Nové Lauby) 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
38 17. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald, návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 18. - Návrh na záměr města neprodat a prodat pozemky, návrh na nevyužití předkupního práva ke stavbě, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Sokolská) 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 19. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava a k. ú. Přívoz, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 20. - Návrh na zrušení usnesení ZM a návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 21. - Návrh na záměr města pronajmout části nemovitých věcí v k. ú. Poruba, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
43 22. - Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu formou uzavření dodatku č. 1 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 23. - Návrh dohody o skončení nájmu služebního bytu č. 9 v bytovém domě na ul. Pobialova 875/8, Ostrava-Moravská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
45 24. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a návrh na uzavření nájemní smlouvy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
46 25. - Návrh na svěření cyklostezky městskému obvodu Hrabová a detektorů požáru a detektorů oxidu uhelnatého městským obvodům 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
47 26. - Návrh na doplnění usnesení zastupitelstva města č. 2164/ZM1418/33 ze dne 7. 3. 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
48 27. - Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků v k. ú. Slezská Ostrava a v k. ú. Radvanice a návrh na záměr města nepronajmout části pozemků v k. ú. Svinov, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
49 33. - Návrh na záměr města pronajmout jednotku č. 3037/5 v bytovém domě na ul. Horní 3037/110, Ostrava-Bělský Les 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
50 48. - Návrh na záměr města vypůjčit a pronajmout části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
51 52. - Návrh prodat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - areál Lehké průmyslové zóny Nad Porubkou 10 10
(Pozn: Hlasování o variantě A)
52 56. - Návrh darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a uzavřít darovací smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
53 57. - Návrh na souhlas s umístěním staveb. objektů, uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, návrh na uzavření nájemních smluv 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
54 58. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část nemovitosti v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava pro městský obvod Vítkovice 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
55 61. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
56 65. - Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou městskému obvodu Ostrava-Jih 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
57 3. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitosti svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a k nabytí nemovitostí do majetku města 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
58 70. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zpracování územní studie "Smetanovo náměstí a okolí v Moravské Ostravě" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
59 71. - Zpráva o stavu pořizování územních studií dle Územního plánu Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
60 8. - Vystavení objednávky na výkon činnosti koordinátora BOZP včetně zpracování plánu BOZP v rámci stavby "Rekonstrukce odstředivky na ÚČOV" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
61 39. - Návrh na uzavření smluvních vztahů souvisejících s přeložkami NN a VN při řešení přípravy staveb odboru investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
62 59. - Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci stavby „Revitalizace Pustkoveckého údolí”, k.ú. Poruba a k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
63 68. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci stavby „Hasičská zbrojnice Ostrava - Michálkovice“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
64 3.VZ - Veřejná zakázka „Městečko bezpečí (DÚR+IČ)“ poř. č. 86/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
65 4.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce ČS Provozní, vč. přeložky výtlaku", poř. č. 73/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
66 5.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby "Rekonstrukce VO oblast Lumírova - Charvatská" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
67 6.VZ - Veřejná zakázka "Cyklotrasa M,S - Mečníkovova, Žákovská (PD+AD+IČ)", poř. č. 79/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
68 7.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce ul. Mánesova (TDS + BOZP)", poř. č. 69/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
69 8.VZ - Veřejná zakázka "Revitalizace Hav. nábřeží - úsek Na Hradbách - Kostelní (PD+AD+IČ)", poř. č. 67/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
70 9.VZ - „Odkanalizování území podél ulice K Pile (PD+AD)" - uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní k veřejné zakázce malého rozsahu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
71 10.VZ - Návrh na zadání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavření smluvních vztahů v souvislosti se stavbami odboru investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu Statutárního města Ostravy pro rok 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
72 11.VZ - Veřejná zakázka "Domov Korýtko - PD+AD+IČ+BOZP", poř. č. 36/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
73 12.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce ul. Mánesova", poř. č. 27/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
74 4. - Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektů "Provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích v roce 2018", česko-polská konference "Výzvy v nakládání s komunálními odpady 2018" a "Ošetření památného stromu" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
75 69. - Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" 10 10
(Pozn: Hlasování o variantě A)
76 1.VZ - Veřejná zakázka „Obnova výpočetní techniky“ poř. č. 37/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
77 2.VZ - Veřejná zakázka „Upgrade a rozšíření diskové kapacity primárního datového úložiště“ poř. č. 71/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
78 1. - Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o vystavování depozitních směnek s Komerční bankou, a.s., v souvislosti se zamýšleným vystavováním depozitních směnek 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
79 54. - Úpravy rozpočtu r. 2018 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
80 2. - Nařízení města č. 6./2018, kterým se mění a doplňuje Nařízení města č. 19/2017, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
81 36. - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění 19. ročníku mezinárodního veletrhu CZECH RAILDAYS 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
82 38. - Návrh dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2776/2017/OD/VZKU se společností Ostravské komunikace, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
83 72. - Schválení Příkazní smlouvy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
84 55. - Souhlasné prohlášení za účelem zápisu podzemní stavby do katastru nemovitostí 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
85 47. - Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
86 2.MZP - Návrh na prominutí doplacení zápůjčky zaměstnance zařazeného do Magistrátu města Ostravy z důvodu jeho úmrtí 10 10
(Pozn: Hlasování o variantě A)
87 12. - Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
88 53. - Návrh na souhlas ke stavbě na pozemcích v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
89 14.VZ - Zadání veřejné zakázky o sdružených službách dodávky zemního plynu v kategorii maloodběr pro statutární město Ostrava, městské obvody, Dopravní podnik Ostrava a.s. a ostatní městské organizace do konce roku 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
90 15.VZ - Zadání veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie v hladině NN pro statutární město Ostrava, městské obvody, Dopravní podnik Ostrava a.s. a ostatní městské organizace do konce roku 2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
91 7. - Volba přísedící Okresního soudu v Ostravě 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí)