Výsledky hlasování na zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura,MBA Konaného dne 24.04.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 125. schůze rady města konané dne 24.04.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura,MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kamil Vrubl, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
3 2.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Darina Daňková, jednatelka společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
4 3.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Darina Daňková, jednatelka, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
5 4.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ivo Furmančík, člen představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
6 5.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Karel Belda, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
7 17. - Smlouva o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018" 10 10
(Pozn: Předkládá: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta městského obvodu Stará Bělá)
8 18. - Smlouva o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2018" 10 10
(Pozn: Předkládá: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta městského obvodu Stará Bělá)
9 19. - Schválení projektu, přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Komunitní centrum ­ VŠICHNI SPOLU“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
10 43. - Schválení Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace v dotačním programu Podpora terénní práce pro rok 2018 pro projekt "Terénní práce 2018" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
11 44. - Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt "Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
12 56. - Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 pro projekt "Snížení energetické náročnosti MŠ Keramická, Ostrava - Muglinov" a pro projekt "Snížení energetické náročnosti tělocvičny a krčku pracoviště Škrobálkova 300/51 10 10
(Pozn: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava)
13 16. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc březen 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
14 45. - Návrh Koncepce udržitelného provozu a rozvoje Městského Integrovaného Kamerového Systému (MIKS) statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Hlasování o variantě A))
15 3. - Informace o zrušení zahraniční pracovní cesty doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora, a JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Nizozemska (Utrecht) ve dnech 22.-26.05.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
16 15. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty pana Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla moravskoslezského, p.o., do USA (New York) ve dnech 25.­30.04.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
17 80. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka a Ing. Břetislava Rigera, náměstků primátora, do Maďarska (Miskolc) ve dnech 09.­12.05.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
18 17.VZ - Veřejná zakázka malého rozsahu "Úprava vzduchotechniky, kabelové trasy a rozvaděče převzetí zátěže záložního zdroje v rozvodně NN", poř. č. veřejné zakázky 255/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
19 22.VZ - Veřejná zakázka "Nákup popruhů", poř. č. 63/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
20 20. - Ukončení projektu Řízení strategie ITI ostravské aglomerace 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
21 21. - Integrovaný akční plán mezinárodního projektu IN FOCUS jako hlavní výstup projektu na místní úrovni 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
22 61. - Memorandum o spolupráci 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
23 74. - ITI ostravské aglomerace - výzva k předkládání projektových záměrů 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
24 79. - Vyhodnocení soutěže základních škol "Efektivní škola 2018" v rámci doprovodné kampaně s názvem "Nebuď lama" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
25 84. - Integrovaný akční plán mezinárodního projektu Refill financovaného z ERDF z programu URBACT III 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
26 1.MZP - Návrh na poskytnutí odměn za rok 2017 a úpravu platu ředitelům příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem města Ostravy v oblasti sociální péče a zdravotnictví 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
27 29. - Přijetí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a souhlas s uzavřením smluv pro příspěvkové organizace v oblasti sociální péče a zdravotnictví 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
28 50. - Přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro Statutární město Ostrava k financování sociálních služeb v r. 2018 a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
29 82. - Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem podpory 3. Mezioborového sympozia s mezinárodní účastí 2018 Fakultní nemocnici Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
30 70. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do Rakouska (Vídeň) dne 13.04.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
31 23. - Návrh na udělení souhlasu s prodejem přebytečných movitých věcí svěřených k hospodaření právnické osobě Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o.)
32 25. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím nadačního příspěvku do vlastnictví Janáčkovy filharmonie Ostrava, p. o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie ostrava, p.o.)
33 24. - Návrh na prodloužení termínu použití poskytnutého příspěvku na odstranění havarijních závad na objektu Bauhaus organizaci PLATO Ostrava, p. o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Marek Pokorný, ředitel PLATA Ostrava, p.o.)
34 26. - Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o rozšíření účelu použití již poskytnutého účelového příspěvku 10 10
(Pozn: Předkládá: Nekvasil Jiří, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
35 27. - Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o poskytnutí účelového příspěvku na pořízení hudebních nástrojů a souvisejícího příslušenství 10 10
(Pozn: Předkládá: Nekvasil Jiří, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
36 28. - Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o poskytnutí účelového investičního příspěvku na projektovou dokumentaci rekonstrukce pavilonu G na Černé louce 10 10
(Pozn: Předkládá: Nekvasil Jiří, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
37 75. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 Partnerské smlouvy uzavřené pro projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
38 31. - Návrh na souhlas s umístěním stavby "Studie rekonstrukce ulice Fráni Šrámka v Ostravě-Mariánských Horách" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 32. - Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 33. - Návrh na zrušení usnesení rady města č. 08509/RM1418/118 bod 2) ze dne 20.02.2018. Návrh na záměr města pronajmout prostor v budově Nové Radnice v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 34. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 35. - Návrh na záměr města neprodat a nepronajmout nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
43 36. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Svinov a v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 37. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
45 38. - Návrh koupit pozemky v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava a zahájit jednání ve věci uzavření kupní smlouvy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
46 39. - Návrh nekoupit nemovité věci a návrh koupit nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Hlasování o variantě A))
47 40. - Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
48 41. - Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy do nájmu spol. Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
49 46. - Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
50 47. - Návrh na nepřijetí darem pozemky v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
51 49. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
52 51. - Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovité věci svěřené městskému obvodu Poruba 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
53 52. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemku v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
54 53. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
55 55. - Návrh na odejmutí a svěření městskému obvodu Slezská Ostrava, svěření městskému obvodu Stará Bělá, odstranění staveb na Hranečníku a na ul. Muglinovské a vyjmutí plnění funkcí lesa pozemkům v k. ú. Stará Bělá 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
56 57. - Návrh na zřízení věcných břemen a návrh na uzavření smluv o zřízení věcných břemen pro společnost GasNet, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
57 58. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava pro Městský obvod Ostrava - Jih. Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
58 59. - Návrh na uzavření nájemních smluv k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
59 60. - Návrh na souhlas s přenecháním nemovitostí v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava do výpůjčky, s pořádáním běhu, s umístěním dopravního značení 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
60 65. - Dohoda o dalším vypořádání ze směnné smlouvy ev.č. 3606/2017/MJ" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
61 69. - Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu(k. ú. Zábřeh nad Odrou), Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě (k. ú. Svinov) 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
62 83. - Návrh prodat pozemek p. p. č. 632/14 v k. ú. Solanec pod Soláněm, návrh na zřízení služebnosti stezky a cesty k tíži pozemku p. p. č. 632/14 v k. ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
63 5. - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na vyhotovení dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro stavbu "Odstranění objektů pod Mostem Českobratrská na pozemku p. č. 1884/2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
64 9. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2271/2016/OI/VZKÚ ze dne 27.09.2016 na realizaci stavby "Kanalizace splašková Plesná - Žižkov" v k.ú. Stará Plesná, Děhylov a Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
65 10. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
66 62. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce VO oblast Mozartova - Březinova" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
67 63. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti" v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
68 64. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.2644/2017/OI/VZKÚ ke stavbě "Rekonstrukce kanalizace ul. K. H. Máchy" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
69 66. - Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby "Architekturní nasvětlení Sýkorova mostu" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
70 67. - Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby "Rekonstrukce VO oblast Šeříkova - Na Výspě, uložení chrániček" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
71 68. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3240/2016/OI/VZKÚ ze dne 10.01.2017 ke stavbě "Výstavba technické infrastruktury osady Janová - Polanka nad Odrou" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
72 1.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na "Prověření možnosti využití skeletu ul. Biskupská" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
73 2.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na výkon autorského dozoru na stavbě "Hasičská zbrojnice Pustkovec" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
74 4.VZ - Veřejná zakázka "Osvětlení parkovišť za bytovými domy, Svinov", poř. č. 72/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
75 5.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce a revitalizace Náměstí Republiky - DÚR+IČ", poř. č. 2/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
76 6.VZ - Veřejná zakázka „Dětské dopravní hřiště ZŠ Bílovecká“ poř. č. 100/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
77 7.VZ - Veřejná zakázka "Hasičská zbrojnice Pustkovec", poř. č. 35/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
78 9.VZ - Návrh na uzavření veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na akci "Cyklistická trasa A,I - Stará Bělá - Polanka nad Odrou" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
79 10.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na výkon technického dozoru a koordinátora BOZP při realizaci stavby "Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory - stavba č. 2.3 městský mobiliář" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
80 11.VZ - Veřejná zakázka "Oprava lesní cesty Březiny", poř. č. 66/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
81 12.VZ - Veřejná zakázka "Parkoviště Hlubina - PD+IČ+BOZP+AD - II.", poř. č. 106/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
82 21.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na výkon technického dozoru a koordinátora BOZP při realizaci stavby “Oprava lesní cesty Březiny, k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí” 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
83 23.VZ - Veřejná zakázka "Oprava kanalizace v ul. U Zámku" poř. č. 85/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
84 22. - Žádost o přezkoumání rozhodnutí rady města 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
85 72. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a k nabytí nemovitostí do majetku města 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
86 24.VZ - Soutěž o návrh "NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU KOSTELNÍ - BISKUPSKÁ V OSTRAVĚ", poř. č. 4/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
87 7. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
88 8. - Návrh darovacích smluv uzavřených mezi statutárním městem Ostravou a příjemci podpory z projektu „Koruna ze vstupu" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
89 11. - Souhlas se změnou na nemovitých věcech, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavby v Zoologické zahradě Ostrava, příspěvkové organizaci 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
90 1. - Návrh Dodatků ke smlouvám o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
91 14.VZ - Veřejná zakázka "Budování veřejných WC na území města Ostravy - IZ", poř. č. 64/2018 10 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
92 14. - Převod příspěvkové organizace Zoologická zahrada Ostrava, p.o. z odboru ochrany životního prostředí na odbor strategického rozvoje 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
93 12. - Zastavení přípravy projektu AirCzechia pro program LIFE 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
94 15.VZ - Návrh na uzavření Smlouvy na zajištění grafických prací k propagačním předmětům a materiálům 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
95 18.VZ - Veřejná zakázka "PLATFORMA dočasného užívání", poř. č. 96/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
96 76. - Uzavření Smlouvy na poskytování tiskových služeb se spol. OVANET, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
97 77. - Uzavření smlouvy o poskytování služeb outsourcingu se spol. OVANET, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
98 78. - Dodatek č. 1 ke smlouvě na webovou aplikaci zdravaOVA.cz se spol. OVANET, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
99 2. - Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů s Českou spořitelnou, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
100 4. - Výběr nejvýhodnější nabídky úvěru pro městský obvod Vítkovice ve výši 27 mil. Kč na akci „Rozdělení stávajících bytů na byty menší Štramberská 2B a 4, Ostrava-Vítkovice“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
101 54. - Prodej podílových listů AKRO investiční společnosti a. s. nabytých po P.S. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
102 81. - Úpravy rozpočtu r. 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
103 13. - Žádost DPO o rozšíření účelu použití schváleného limitovaného objemu jízdenek pro soutěže o možnosti jejich poskytnutí jako ocenění za mimořádný počin v oblasti působnosti Dopravního podniku Ostrava a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
104 2.MZP - Návrh na jmenování ředitelky Archivu města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
105 3.MZP - Navýšení počtu funkčních míst odboru ochrany životního prostředí k 01.06.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
106 6. - Memorandum o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba a Fondem dalšího vzdělávání - předchozí souhlas rady města 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
107 30. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
108 71. - Návrh na souhlas ke stavbě na pozemcích v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
109 73. - Návrh na prodej movitých věcí formou aukce 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
110 3.VZ - provedení nového informačního a navigačního označení multifunkčních budov areálu Moravskoslezského inovačního centra a. s. v Ostravě Pustkovci 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
111 8.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce kotelny Archivu města Ostravy" poř. č. 44/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
112 13.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce hygienických zařízení v levém křídle budovy Nové radnice", poř. č. 31/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
113 16.VZ - Návrh rozhodnutí o výběru dodavatele kancelářských potřeb a papíru pro statutární město Ostrava, právnické osoby zřízené a založené statutárním městem Ostrava, popřípadě městskými obvody 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
114 19.VZ - Schválení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na sdružené služby dodávky zemního plynu v kategorii maloodběr pro SMO, městské obvody, DPO a.s. a ostatní městské organizace do konce roku 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
115 20.VZ - Schválení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na sdružené služby dodávky elektřiny v kategorii NN pro Statutární město Ostrava, městské obvody, Dopravní podnik Ostrava a.s. a ostatní městské organizace do konce roku 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)