Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:30:48
bod č. 20.VZ - Schválení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na sdružené služby dodávky elektřiny v kategorii NN pro Statutární město Ostrava, městské obvody, Dopravní podnik Ostrava a.s. a ostatní městské organizace do konce roku 2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09052/RM1418/125          .....             84

1) rozhodla
vyzvat dodavatele uvedené v předloženém materiálu k 
podání nabídek v jednacím řízení bez 
uveřejnění podle hlavy V zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, na zajištění sdružených služeb 
dodávky elektrické energie pro statutární město 
Ostrava a městské organizace na období do konce roku 2018 v 
rozsahu příloh č. 1 - 7 předloženého materiálu

 


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro