Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:27:57
bod č. 71. - Návrh na souhlas ke stavbě na pozemcích v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09045/RM1418/125          .....             84

1) souhlasí
jako vlastník sousední nemovitosti (statutární 
město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 368/2 – ostatní 
plocha, dráha v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava) s 
umístěním a realizací stavby "Přístavba skladu 
k objektu dílny parc. č. 369" na pozemku parc. č. 368/1 - zahrada v 
k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, pro žadatele stavby: atelier 
SIKORA spol. s.r.o., 28. října 1851/84, 702 00 Ostrava - 
Moravská Ostrava, IČO: 62300296, na základě plné moci 
investora stavby: Amerex trade s.r.o., V zahradách 2052, 708 00 Ostrava 
- Poruba, IČO: 25388461 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu

09045/RM1418/125          .....             84

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru 
hospodářské správy

zajistil vyhotovení příslušného souhlasu se stavbou 
dle bodu 1) tohoto usnesení a s tím spojené 
veškeré úkony

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 27.04.2018
09045/RM1418/125          .....             84

3) zmocňuje
vedoucího odboru hospodářské správy

k podpisu souhlasu se stavbou dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 27.04.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro