Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:27:29
bod č. 30. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy
(Poznámka: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09044/RM1418/125          .....             84

1) souhlasí
a) s kácením 1 ks břízy o obvodu kmene 116 cm, 
rostoucí na pozemku parc. č. 417/15 – ostatní plocha, 
silnice v k.ú. Muglinov, obec Ostrava dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu

b) s kácením 1 ks javoru o obvodu kmene 130 cm, rostoucího 
na pozemku parc. č. 231/1 – zahrada v k. ú. Přívoz, obec 
Ostrava a 2 ks olše o obvodech kmenů 30 cm a 400 cm, rostoucích 
na pozemku parc. č. 1304 - ostatní plocha, jiná plocha v k. 
ú. Přívoz, obec Ostrava, a to v rámci stavby 
"Parkoviště v Ostravě - Přívoze u tramvajové smyčky 
Hlučínská", pro žadatele stavby: SHB, a.s., projekce 
dopravních staveb, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČO: 25324365, 
na základě plné moci investora stavby: Statutární 
město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 
00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c) s kácením 12 ks lip o obvodech kmenů 73 cm, 72 cm, 74 cm, 73 
cm, 74 cm, 74 cm, 86 cm, 22 cm, 22 cm, 23 cm, 24 cm a 24 cm, rostoucích 
na pozemku parc. č. 371/91 - ostatní plocha, zeleň v k. ú. 
Hrabůvka, obec Ostrava, a to v rámci stavby "Parkovací 
stání na ul. J. Kotase", pro žadatele stavby: IVITAS, a.s., 
Ruská 83/24, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 2535755, na 
základě plné moci investora stavby: Statutární 
město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 
Ostrava - Jih dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

09044/RM1418/125          .....             84

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru 
hospodářské správy

zajistil vyhotovení žádostí o zahájení 
řízení o povolení kácení dřevin a 
vydání rozhodnutí příslušným 
správním orgánem dle bodu 1a) tohoto usnesení a 
souhlas s kácením dřevin a s podáním žádosti 
o zahájení řízení o povolení 
kácení dřevin a vydání rozhodnutí 
příslušným správním orgánem dle bodu 
1b) a 1c) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 27.04.2018
09044/RM1418/125          .....             84

3) zmocňuje
vedoucího odboru hospodářské správy

k podpisu žádostí o povolení kácení dřevin a 
souhlasů s kácením dřevin a s podáním 
žádostí o povolení kácení dřevin dle bodu 1) 
a 2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 27.04.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro