Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:19:58
bod č. 4. - Výběr nejvýhodnější nabídky úvěru pro městský obvod Vítkovice ve výši 27 mil. Kč na akci „Rozdělení stávajících bytů na byty menší Štramberská 2B a 4, Ostrava-Vítkovice“
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09037/RM1418/125          .....             07

1) rozhodla
o výběru nejvýhodnější nabídky úvěru 
pro městský obvod Vítkovice ve výši 27 mil. Kč. na 
základě Zprávy o posouzení a hodnocení 
nabídek ve znění přílohy č. 2 předloženého 
materiálu od poskytovatele

Česká spořitelna, a. s.

se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

IČO: 45244782

09037/RM1418/125          .....             07

2) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o uzavření Smlouvy o úvěru mezi 
statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 
30 Ostrava, IČO: 00845451, a Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 
140 00 Praha 4, IČO: 45244782, dle návrhu smlouvy ve znění 
přílohy č. 3 předloženého materiálu

09037/RM1418/125          .....             07

3) ukládá
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, 
Ph.D.,

předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí 
zastupitelstvu města

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 23.05.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro