Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:17:07
bod č. 15.VZ - Návrh na uzavření Smlouvy na zajištění grafických prací k propagačním předmětům a materiálům
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09031/RM1418/125          .....             38

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 
zajištění grafických prací k propagačním 
předmětům a materiálům dodavateli Vladimír Skórka s.r.o., 
IČO: 02435918, se sídlem Křižíkova 2831/2, 702 00 Ostrava a 
uzavření smlouvy s danou společností dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro