Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:16:09
bod č. 14. - Převod příspěvkové organizace Zoologická zahrada Ostrava, p.o. z odboru ochrany životního prostředí na odbor strategického rozvoje
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09029/RM1418/125          .....             80

1) schvaluje
převod příspěvkové organizace Zoologická zahrada Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 00373249, se sídlem 
Michálkovická 197, 710 00 Ostrava, z odboru ochrany 
životního prostředí na odbor strategického rozvoje s 
účinností od 01.05.2018


09029/RM1418/125          .....             80

2) schvaluje
doplněk III Organizačního řádu magistrátu dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu s 
účinností od 01.05.2018

09029/RM1418/125          .....             80

3) schvaluje
doplněk III přílohy 3 Organizačního řádu magistrátu 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s 
účinností od 01.05.2018

09029/RM1418/125          .....             80

4) schvaluje
doplněk II přílohy 4 Organizačního řádu magistrátu 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s 
účinností od 01.05.2018

09029/RM1418/125          .....             80

5) schvaluje
návrh znění Dodatku č. 1 ke Směrnici č. 1/2017 Zásady 
vztahů orgánů města k příspěvkovým organizacím 
zřízeným zastupitelstvem města Ostravy dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu s účinností od 01.05.2018

09029/RM1418/125          .....             80

6) schvaluje
dodatek č. 3 Zásad pro stanovení odměn ředitelům 
příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je 
statutární město Ostrava, dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu s účinností od 01.05.2018

09029/RM1418/125          .....             80

7) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- s n i ž u j í neinvestiční příspěvky na ORJ 190

na § 3741, pol. 5331, ORG 4270                       
  o         29 782 tis. Kč


- s n i ž u j í neinvestiční příspěvky na ORJ 190

na § 3741, pol. 5331, ORG 4270, ÚZ 4270               
  o          7 995 tis. Kč

 

- s n i ž u j í investiční příspěvky na ORJ 190

na § 3741, pol. 6351, ORG 4270                       
  o            500 tis. Kč


- z v y š u j í se neinvestiční příspěvky na ORJ 
300

na § 3741, pol. 5331, ORG 4270                       
  o         29 782 tis. Kč


- z v y š u j í se neinvestiční příspěvky na ORJ 
300

na § 3741, pol. 5331, ORG 4270, ÚZ 4270               
  o          7 995 tis. Kč

 - z v y š u j í se investiční příspěvky na ORJ 300

na § 3741, pol. 6351, ORG 4270                       
  o           500 tis. Kč


09029/RM1418/125          .....             80

8) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
7) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.04.2018
09029/RM1418/125          .....             80

9) ukládá
Magistrátu města Ostravy, odboru financí a rozpočtu,

aby zajistil v elektronické podobě vydání Dodatku č. 1 ke 
Směrnici č. 1/2017 Zásady vztahů orgánů města k 
příspěvkovým organizacím zřízeným 
zastupitelstvem města Ostravy dle bodu 5) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.04.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro