Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:15:35
bod č. 14.VZ - Veřejná zakázka "Budování veřejných WC na území města Ostravy - IZ", poř. č. 64/2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09028/RM1418/125          .....             80

1) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- snižují běžné výdaje na:

 § 3639, pol. 5166, ORJ 190 o                       
 500 tis. Kč


- zvyšují kapitálové výdaje na:

 § 3639, pol. 6121, ORG 8225000000, ORJ 190 o        500 tis. Kč


09028/RM1418/125          .....             80

2) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na zpracování 
investičního záměru za účelem zajištění 
přípravy stavby "Pilotní projekt veřejných WC na 
území městských obvodů Moravská Ostrava a 
Přívoz, Vítkovice a Mariánské Hory a 
Hulváky" včetně související inženýrské 
činnosti ve fázi příprvy investičního záměru dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností:

ATELIER 38 s.r.o.

se sídlem: Porážkova 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava

IČO: 25858343

za cenu nejvýše přípustnou 350.000,- Kč bez DPH

09028/RM1418/125          .....             80

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.04.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro