Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:14:45
bod č. 11. - Souhlas se změnou na nemovitých věcech, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavby v Zoologické zahradě Ostrava, příspěvkové organizaci
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09026/RM1418/125          .....             80

1) souhlasí
v souladu s Čl. IX odst. 2 písm. b) zřizovací listiny ze dne 
21.05.2014 Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO: 00373249, se sídlem Michálkovická 197, 
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, ve znění jejího Dodatku 
č. 7 s výstavbou nové nemovité věci, která vyžaduje 
stavební povolení - "Expozice mangusta 
trpasličí" na pozemku pacr. č. 5265/8 v k. ú. Slezská 
Ostrava v areálu Zoo Ostrava dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro