Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:12:42
bod č. 72. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a k nabytí nemovitostí do majetku města
(Poznámka: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09022/RM1418/125          .....             89

1) vydává
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (9), 
písm. u) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, k pronájmu:

    • částí pozemků parc.č. 2620/98, 3362/10, 3362/11, 
3362/12 a parc.č. 3350/14 vše v k. ú. Moravská Ostrava za 
účelem umístění a provozování 14 ks 
reklamních CLV panelů

- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), 
písm. c) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, k nabytí:

    • části pozemku parc.č. 836/1 v k. ú. Proskovice, 
pro městský obvod Proskovice


 


09022/RM1418/125          .....             89

2) nevydává
předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. 
c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a 
doplňků, k nabytí:


    • garáže stojící na pozemku města parc.č. 
22/15 v k. ú. Radvanice, pro městský obvod Radvanice a Bartovice


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro