Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:12:20
bod č. 22. - Žádost o přezkoumání rozhodnutí rady města
(Poznámka: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09021/RM1418/125          .....             89

1) bere na vědomí
žádost firmy QX PROMOTION a. s., zastoupenou Zdeňkou Popkovou, o 
přezkoumání rozhodnutí rady města ze dne 30.01.2018, kdy 
nevydala předchozí souhlas k záměru pronájmu části 
pozemku parc. č. 3071/10 v k. ú. Svinov za účelem 
umístění reklamního zařízení, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu

09021/RM1418/125          .....             89

2) schvaluje
odpověď firmě QX PROMOTION a. s., zastoupenou Zdeňkou Popkovou, dle 
přílohy 2 předloženého materiálu

09021/RM1418/125          .....             89

3) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,

zaslat odpověď dle bodu 2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu
Termín: 31.05.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro