Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:10:51
bod č. 12.VZ - Veřejná zakázka "Parkoviště Hlubina - PD+IČ+BOZP+AD - II.", poř. č. 106/2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09018/RM1418/125          .....             05

1) rozhodla
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 
53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, na 
vypracování projektových dokumentací a plánu 
BOZP včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro 
zajištění pravomocného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení, včetně výkonu 
autorského dozoru, vše pro stavbu „Parkoviště 
Hlubina“ v k. ú. Moravská Ostrava a k. ú. 
Vítkovice, obec Ostrava, dle předloženého materiálu

09018/RM1418/125          .....             05

2) jmenuje
komisi pro otevírání nabídek ve složeníčlenové:1. Ing. Eva Seborská - odbor 
veřejných zakázek a kapitálových účastí2. Mgr. Eva Balonová - odbor 
legislativní a právní3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční
náhradníci:1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových 
účastí   2. Mgr. Renata Kolková, MPA - odbor legislativní a právní3. Ing. Radek 
Muťka - odbor investiční

09018/RM1418/125          .....             05

3) jmenuje
hodnotící komisi ve složeníčlenové:1. Ing. Břetislav Riger - náměstek 
primátora2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora3. Bc. Jan Ševčík - odbor 
strategického rozvoje4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční5. Ing. Eva 
Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí6. Mgr. Eva Balonová - 
odbor legislativní a právní
náhradníci:1. Ing. František Kolařík - člen ZM2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - 
člen RM3. Ing. Tomáš Bilan - odbor strategického rozvoje4. Ing. Radek Muťka - 
odbor investiční5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových 
účastí6. Mgr. Renata Kolková, MPA - odbor legislativní a právní

09018/RM1418/125          .....             05

4) ukládá
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastízabezpečit veškeré 
potřebné úkony této veřejné zakázky

Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 31.07.2018
09018/RM1418/125          .....             05

5) zmocňuje
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastík podpisu veškerých 
dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu smlouvy a 
rozhodnutí o námitkách

Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 31.07.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro