Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:10:23
bod č. 11.VZ - Veřejná zakázka "Oprava lesní cesty Březiny", poř. č. 66/2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09017/RM1418/125          .....             05

1) zrušuje
své usnesení č. 08922/RM1418/124 ze dne 10.04.2018, kterým 
rozhodla o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na realizaci stavby "Oprava 
lesní cesty Březiny, k. ú. Stará Ves nad 
Ondřejnicí" se společností COLAS CZ, a.s., IČO: 26177005, se 
sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

09017/RM1418/125          .....             05

2) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na realizaci stavby „Oprava 
lesní cesty Březiny, k. ú. Stará Ves nad 
Ondřejnicí“ dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu se společností:

JANKOSTAV s.r.o.

se sídlem: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava

IČO: 25855581

za cenu nejvýše přípustnou 2 756 338,74 Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro