Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:09:25
bod č. 9.VZ - Návrh na uzavření veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na akci "Cyklistická trasa A,I - Stará Bělá - Polanka nad Odrou"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09015/RM1418/125          .....             05

1) rozhodla
o ukončení přípravy stavby "Cyklistická lávka 
přes Odru v Polance nad Odrou" z důvodu nedosažení 
ekonomického a účelného řešení stavby

09015/RM1418/125          .....             05

2) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
zpracování dokumentace pro územní 
rozhodnutí, stavební povolení a provádění 
stavby včetně inženýrské činnosti pro stavbu 
"Cyklistická trasa A,I - Stará Bělá - Polanka nad 
Odrou" se zhotovitelem HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., IČO: 
45797170, se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, za cenu 
nejvýše přípustnou 268 600,- Kč bez DPH dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro