Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:08:30
bod č. 6.VZ - Veřejná zakázka „Dětské dopravní hřiště ZŠ Bílovecká“ poř. č. 100/2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09013/RM1418/125          .....             05

1) rozhodla
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 
53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci 
stavby dětského dopravního hřiště v areálu 
Základní školy Bílovecká v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého materiálu.

09013/RM1418/125          .....             05

2) jmenuje
komisi pro otevírání nabídek ve složení

členové:

	Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí
	Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční
	Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní

náhradníci:

	Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 
a kapitálových účastí
	Ing. Radek Muťka - odbor investiční
	Mgr. Renata Kolková, MPA - odbor legislativní a 
právní

09013/RM1418/125          .....             05

3) jmenuje
hodnotící komisi ve složení

členové:

	Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora
	Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí
	Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční
	Ing. Břetislav Glumbík - odbor dopravy
	Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní

náhradníci:

	Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora
	Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 
a kapitálových účastí
	Ing. Radek Muťka - odbor investiční
	Ing. Martin Pácl - odbor dopravy
	Mgr. Renata Kolková, MPA - odbor legislativní a 
právní

09013/RM1418/125          .....             05

4) ukládá
vedoucí odboru veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

zabezpečit veškeré potřebné úkony této 
veřejné zakázky

Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 31.07.2018
09013/RM1418/125          .....             05

5) zmocňuje
vedoucí odboru veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy a rozhodnutí o 
námitkách

Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 31.07.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro