Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:08:07
bod č. 5.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce a revitalizace Náměstí Republiky - DÚR+IČ", poř. č. 2/2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09012/RM1418/125          .....             05

1) rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek o 
výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, za podmínky předložení 
dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle 
§ 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, na 
vypracování projektové dokumentace pro 
vydání územního rozhodnutí včetně 
výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro 
zajištění pravomocného územního 
rozhodnutí pro stavbu "Rekonstrukce a revitalizace 
Náměstí Republiky", v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou 
nabídku pod poř. č. 1:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 42767377

za cenu nejvýše přípustnou 5.642.000,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro