Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:07:30
bod č. 4.VZ - Veřejná zakázka "Osvětlení parkovišť za bytovými domy, Svinov", poř. č. 72/2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09011/RM1418/125          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na realizaci stavby "Osvětlení 
parkovišť za bytovými domy na ulici Bílovecké v 
Ostravě-Svinově", v k. ú. Svinov, obec Ostrava, dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu se společností:

Ostravské komunikace, a.s.

se sídlem: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava 
-Mariánské Hory

IČO: 253 96 544

za cenu nejvýše přípustnou 692.497,50 Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro