Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:06:29
bod č. 2.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na výkon autorského dozoru na stavbě "Hasičská zbrojnice Pustkovec"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09010/RM1418/125          .....             05

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy příkazní na výkon 
autorského dozoru na stavbě "Hasičská zbrojnice 
Pustkovec" s příkazníkem:

KOHL Architekti s.r.o.

28. října 960/178, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČO: 28597931

za cenu nejvýše přípustnou 250.000,- Kč bez DPH + DPH v 
zákonné výši

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro