Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:06:00
bod č. 1.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na "Prověření možnosti využití skeletu ul. Biskupská"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09009/RM1418/125          .....             05

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o 
uzavření Smlouvy o dílo "Prověření možnosti 
využití skeletu na ul. Biskupská" se zhotovitelem:

Ateliér Altán s.r.o., Kouřimská 4, Vinohrady, 130 00 Praha 
3, IČO: 48110477

za cenu nejvýše přípustnou 150.00,-Kč bez DPH dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro