Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:05:01
bod č. 68. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3240/2016/OI/VZKÚ ze dne 10.01.2017 ke stavbě "Výstavba technické infrastruktury osady Janová - Polanka nad Odrou"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09008/RM1418/125          .....             05

1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 
3240/2016/OI/VZKÚ ze dne 10.01.2017 mezi statutárním 
městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO 
00845451, a společností EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 
Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45274924, na realizaci stavby 
"Výstavba technické infrastruktury osady Janová - 
Polanka nad Odrou" dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro