Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:04:09
bod č. 66. - Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby "Architekturní nasvětlení Sýkorova mostu"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09006/RM1418/125          .....             05

1) rozhodla
o uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby 
"Architekturní nasvětlení Sýkorova mostu" v 
městských obvodech Slezská Ostrava a Moravská Ostrava a 
Přívoz, za cenu nejvýše přípustnou 3 292 998,98 Kč 
bez DPH se společností

Ostravské komunikace, a.s. IČO: 25396544, se sídlem 
Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro