Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:03:48
bod č. 64. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.2644/2017/OI/VZKÚ ke stavbě "Rekonstrukce kanalizace ul. K. H. Máchy"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09005/RM1418/125          .....             05

1) rozhodla
o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 
2644/2017/OI/VZKÚ ze dne 07.09.2017 mezi statutárním 
městem Ostrava, Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava, IČO: 
00845451, a zhotovitelem KARO inženýrské sítě s.r.o., se 
sídlem: Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava, 
IČO:26826470, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro