Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:02:16
bod č. 9. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2271/2016/OI/VZKÚ ze dne 27.09.2016 na realizaci stavby "Kanalizace splašková Plesná - Žižkov" v k.ú. Stará Plesná, Děhylov a Martinov ve Slezsku, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09001/RM1418/125          .....             05

1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
2271/2016/OI/VZKÚ ze dne 27.09.2016 mezi statutárním 
městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, 
IČO: 00845451 a společností STASPO, spol. s.r.o., 
Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČO: 41035704 na 
realizaci stavby "Kanalizace splašková Plesná - 
Žižkov" dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro