Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:01:46
bod č. 5. - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na vyhotovení dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro stavbu "Odstranění objektů pod Mostem Českobratrská na pozemku p. č. 1884/2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09000/RM1418/125          .....             03

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
vyhotovení dokumentace a výkon inženýrské činnosti 
pro stavbu "Odstranění objektů pod Mostem Českobratrská na 
pozemku p. č. 1884/2, k. ú . Moravská Ostrava, obec Ostrava" 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro