Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:00:59
bod č. 83. - Návrh prodat pozemek p. p. č. 632/14 v k. ú. Solanec pod Soláněm, návrh na zřízení služebnosti stezky a cesty k tíži pozemku p. p. č. 632/14 v k. ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08999/RM1418/125          .....             08

1) souhlasí

s návrhem prodat pozemek p. p. č. 632/14 v k. ú. Solanec pod Soláněm, obec 
Hutisko-Solanec, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému 
obvodu
XXXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXXX bydliště XXXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXza sjednanou kupní cenu ve výši 237.222,- Kč a uzavřít kupní 
smlouvu dle přílohy č. 4. předloženého materiálu
 
08999/RM1418/125          .....             08

2) nesouhlasí

s návrhem prodat pozemek p. p. č. 632/14 v k. ú.Solanec pod Soláněm, obec 
Hutisko-Solanec, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému 
obvodu
a) společnosti AAAE hospodářská, s.r.o., se sídlem Růžová 1416/17, Nové Město, 
110 00 Praha 1,    IČO: 294 58 366  za  kupní cenu ve výši 222.000,- Kč 
b) XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXXX bydliště XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXX XXX XX 
XXXXXXXXXX XXXXX    za kupní cenu ve výši 202.078,- Kč
c) XXXXXX XXXXXXXXXX,  bydliště XXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX
  
08999/RM1418/125          .....             08

3) rozhodla
na straně oprávněného ze služebnosti zřídit služebnost a 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti stezky a cesty k 
tíži pozemku p. p. č. 632/14 v k. ú. Solanec pod Soláněm, 
obec Hutisko-Solanec, ve prospěch statutárního města Ostravy a 
každého dalšího vlastníka pozemku p. p. č. 657/9 v 
k. ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

08999/RM1418/125          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 
2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 23.05.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro